Khởi động mềm Siemens

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động mềm Siemens 3RW4458-_BC_4, 615A, 355kw 3RW4458-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4458-_BC_4, 615A, 355kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
2 Khởi động mềm Siemens 3RW4465-_BC_4, 880A, 500kw 3RW4465-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4465-_BC_4, 880A, 500kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
3 Khởi động mềm Siemens 3RW4466-_BC_4, 970A, 560kw 3RW4466-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4466-_BC_4, 970A, 560kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
4 Khởi động mềm Siemens 3RW4422-_BC_4, 29A, 15kw 3RW4422-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4422-_BC_4, 29A, 15kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
5 Khởi động mềm Siemens 3RW4424-_BC_4, 36A, 18.5kw 3RW4424-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4424-_BC_4, 36A, 18.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
6 Khởi động mềm Siemens 3RW4425-_BC_4, 57A, 30kw 3RW4425-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4425-_BC_4, 57A, 30kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
7 Khởi động mềm Siemens 3RW4434-_BC_4, 77A, 37kw 3RW4434-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4434-_BC_4, 77A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
8 Khởi động mềm Siemens 3RW4435-_BC_4, 93A, 45kw 3RW4435-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4435-_BC_4, 93A, 45kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
9 Khởi động mềm Siemens 3RW4443-_BC_4, 162A, 90kw 3RW4443-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4443-_BC_4, 162A, 90kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
10 Khởi động mềm Siemens 3RW4446-_BC_4, 203A, 110kw 3RW4446-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4446-_BC_4, 203A, 110kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
11 Khởi động mềm Siemens 3RW4447-_BC_4, 250A, 132kw 3RW4447-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4447-_BC_4, 250A, 132kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
12 Khởi động mềm Siemens 3RW4453-_BC_4, 432A, 250kw 3RW4453-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4453-_BC_4, 432A, 250kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
13 Khởi động mềm Siemens 3RW4455-_BC_4, 551A, 315kw 3RW4455-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4455-_BC_4, 551A, 315kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
14 Khởi động mềm Siemens 3RW4457-_BC_4, 693A, 400kw 3RW4457-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4457-_BC_4, 693A, 400kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
15 Khởi động mềm Siemens 3RW4027-_BB_4, 25A, 11kw 3RW4027-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4027-_BB_4, 25A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
16 Khởi động mềm Siemens 3RW4036-_BB_4, 32A, 15kw 3RW4036-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4036-_BB_4, 32A, 15kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
17 Khởi động mềm Siemens 3RW4037-_BB_4, 45A, 22kw 3RW4037-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4037-_BB_4, 45A, 22kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
18 Khởi động mềm Siemens 3RW4047-_BB_4, 72A, 37kw 3RW4047-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4047-_BB_4, 72A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
19 Khởi động mềm Siemens 3RW4055-_BB_4, 106A, 55kw 3RW4055-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4055-_BB_4, 106A, 55kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
20 Khởi động mềm Siemens 3RW4056-_BB_4, 134A, 75kw 3RW4056-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4056-_BB_4, 134A, 75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
21 Khởi động mềm Siemens 3RW4073-_BB_4, 162A, 90kw 3RW4073-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4073-_BB_4, 162A, 90kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
22 Khởi động mềm Siemens 3RW4074-_BB_4, 230A, 132kw 3RW4074-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4074-_BB_4, 230A, 132kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
23 Khởi động mềm Siemens 3RW4075-_BB_4, 280A, 160kw 3RW4075-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4075-_BB_4, 280A, 160kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
24 Khởi động mềm Siemens 3RW4076-_BB_4, 356A, 200kw 3RW4076-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4076-_BB_4, 356A, 200kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
25 Khởi động mềm Siemens 3RW4423-_BC_4, 36A, 18.5kw 3RW4423-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4423-_BC_4, 36A, 18.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
26 Khởi động mềm Siemens 3RW4426-_BC_4, 77A, 37kw 3RW4426-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4426-_BC_4, 77A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
27 Khởi động mềm Siemens 3RW4427-_BC_4, 77A, 37kw 3RW4427-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4427-_BC_4, 77A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
28 Khởi động mềm Siemens 3RW4436-_BC_4, 134A, 75kw 3RW4436-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4436-_BC_4, 134A, 75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
29 Khởi động mềm Siemens 3RW4444-_BC_4, 250A, 132kw 3RW4444-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4444-_BC_4, 250A, 132kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
30 Khởi động mềm Siemens 3RW4445-_BC_4, 203A, 110kw 3RW4445-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4445-_BC_4, 203A, 110kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
31 Khởi động mềm Siemens 3RW4454-_BC_4, 615A, 355kw 3RW4454-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4454-_BC_4, 615A, 355kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
32 Khởi động mềm Siemens 3RW4456-_BC_4, 780A, 450kw 3RW4456-_BC_4

Khởi động mềm Siemens 3RW4456-_BC_4, 780A, 450kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
33 Khởi động mềm Siemens 3RW3013-_BB_4, 3.6A, 1.5kw 3RW3013-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW3013-_BB_4, 3.6A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
34 Khởi động mềm Siemens 3RW3014-_BB_4, 6.5A, 3kw 3RW3014-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW3014-_BB_4, 6.5A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
35 Khởi động mềm Siemens 3RW3016-_BB_4, 9A, 4kw 3RW3016-_BB_4

Khởi động mềm Siemens 3RW3016-_BB_4, 9A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ