Khởi động từ LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-6a/4, 6A MC-6a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-6a/4, 6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
2 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-9a/4, 9A MC-9a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-9a/4, 9A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
3 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-12a/4, 12A MC-12a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-12a/4, 12A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
4 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-18a/4, 18A MC-18a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-18a/4, 18A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
5 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-22a/4, 22A MC-22a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-22a/4, 22A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
6 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-32a/4, 32A MC-32a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-32a/4, 32A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
7 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-40a/4, 40A MC-40a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-40a/4, 40A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
8 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-50a/4, 50A MC-50a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-50a/4, 50A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
9 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-65a/4, 65A MC-65a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-65a/4, 65A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
10 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-75a/4, 75A MC-75a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-75a/4, 75A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
11 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-85a/4, 85A MC-85a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-85a/4, 85A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
12 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-100a/4, 100A MC-100a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-100a/4, 100A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
13 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-130a/4, 130A MC-130a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-130a/4, 130A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
14 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-150a/4, 150A MC-150a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-150a/4, 150A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
15 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-185a/4, 185A MC-185a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-185a/4, 185A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
16 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-225a/4, 225A MC-225a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-225a/4, 225A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
17 KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-265a/4, 265A MC-265a/4

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol) LSMC-265a/4, 265A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
18 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-6a , 6A (1a) MC-6a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-6a , 6A (1a)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
19 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-9a , 9A (1a) MC-9a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-9a , 9A (1a)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
20 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-12a , 12A (1a) MC-12a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-12a , 12A (1a)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
21 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-18a , 18A (1a) MC-18a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-18a , 18A (1a)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
22 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-9b , 9A (1a1b) MC-9b

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-9b , 9A (1a1b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
23 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-12b , 12A (1a1b) MC-12b

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-12b , 12A (1a1b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
24 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-18b , 18A (1a1b) MC-18b

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-18b , 18A (1a1b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
25 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-22b , 22A (1a1b) MC-22b

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-22b , 22A (1a1b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
26 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-32a , 32A (2a2b) MC-32a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-32a , 32A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
27 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-40a , 40A (2a2b) MC-40a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-40a , 40A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
28 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-50a , 50A (2a2b) MC-50a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-50a , 50A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
29 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-65a , 65A (2a2b) MC-65a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-65a , 65A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
30 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-75a , 75A (2a2b) MC-75a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-75a , 75A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
31 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-85a , 85A (2a2b) MC-85a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-85a , 85A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
32 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-100a , 100A (2a2b) MC-100a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-100a , 100A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
33 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-130a , 130A (2a2b) MC-130a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-130a , 130A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
34 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-150a , 150A (2a2b) MC-150a

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil LSMC-150a , 150A (2a2b)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
35 KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - DC Coil LSMC-6a     (VDC), 6A (1a) MC-6a (VDC)

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - DC Coil LSMC-6a (VDC), 6A (1a)

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ